Atatürk Üniversitesi 361 Sağlık Personeli Alımı Yapıyor!


Atatürk Üniversitesi 361 Sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu. Yapılacak alımlarla ilgili detaylar belli oldu.1 – Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2 – Önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) puanı, Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puanı değerlendirilecektir.

3 – Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

4 – Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 41. maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (b) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)

5 – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6 – Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler

1 – KPSS Sınav Sonuç Belgesi

2 – Mezuniyet Belgesi (diploma ön ve arka yüzü veya karekodlu e-Devlet kapısı çıktısı)

3 – Askerlik Durum Belgesi

4 – Adli Sicil Durum Belgesi (e-Devlet kapısından oluşturulmuş belge)

5 – Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge veya sertifika

6 – SGK Hizmet Dökümü (İş tecrübesi istenilen pozisyonlarda barkodlu e-Devlet kapısı çıktısı)

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

İlan yayımlandıktan sonra 15 gün içerisinde Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi resmi internet sitesi olan www.hastane.atauni.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

İlanla İlgili Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ

Lütfen kişisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı yorum kısmına yazmayınız!

Yorum Gönderme (0)
Daha yeni Daha eski