İSKİ 8 Müfettiş Yardımcısı Alımı Yapacak

 

Müfettiş Yardımcısı İlanı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden:
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI İLANI


İstanbul  Su  ve  Kanalizasyon  İdaresi  Genel  Müdürlüğü  bünyesinde  657  sayılı  Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere; “İstanbul Su  ve  Kanalizasyon  İdaresi  Genel  Müdürlüğü  Teftiş  Kurulu  Yönetmeliği”  hükümlerine  göre Genel İdare Hizmetleri sınıfında 6 ncı derecede boş bulunan 8 (sekiz) adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna memur alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün boş bulunan Müfettiş Yardımcısı kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak için  başvuracak  adayların  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48  inci  maddesinin  birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1. Türk vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  görevi  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4.  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
1.  Hukuk,  Siyasal  Bilgiler,  İktisat,  İşletme,  İktisadi  ve  İdari  Bilimler  Fakülteleri  ile  bu alanlarda en az dört yıl lisans eğitim veren ve bu okullarla denkliği YÖK tarafından kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,
2. 01/01/2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1986 ve daha sonraki doğumlular),
3.  Ölçme,  Seçme  ve  Yerleştirme  Merkezi  (ÖSYM)  tarafından  2019  ve  2020  yılında yapılan  Kamu  Personel  Seçme  Sınavı  (KPSS)  A  Grubu  KPSS  P48  puan  türünden  asgari  70 (yetmiş) ve daha üzeri puan almış bulunmak,
4.  Müfettiş karakter ve niteliklerine haiz olmak,
5.  Tam  Teşekküllü  Resmi  Sağlık  Kurumlarından  sağlık  yönünden  sağlam  ve  her  türlü
iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair sağlık raporu almak. (Bu rapor sözlü sınavı kazananlardan istenir.)

3. BAŞVURU ŞEKLİ VE ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Sınava    girmek    isteyen    adaylar,    26/12/2020    -    10/01/2021    tarihleri    arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formu dolduracaklardır.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir.
İlanda  belirtilen  şartları  taşımayan  başvurular  ile  posta  ve  eposta  yolu  ile  yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

4.  BAŞVURULARIN  DEĞERLENDİRİLMESİ-  BAŞVURUSU  KABUL  EDİLENLERİN İLANI:
Sınava  katılma  şartlarını  taşıyan  adaylar  arasından,  KPSS  puanlarına  göre  yapılacak sıralama  sonrasında  en  yüksek  puanlı  adaydan  başlamak  üzere  atama  yapılacak  boş  kadro sayısının  20  (yirmi)  katı  aday  (toplamda  160  kişi)  yazılı  sınava  çağrılacaktır.  Yazılı  sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
Yazılı   sınava   girmeye   hak   kazanan   adayların   listesi   13/01/2021   İstanbul   Su   ve Kanalizasyon   İdaresi   Genel   Müdürlüğü   genel   ağ   sayfasında   (https://www.iski.gov.tr/)   ilan edilecektir.
Yazılı  sınava  girmeye  hak  kazanan  adaylar  yazılı  sınav  giriş  belgelerine  18/01/2021 tarihinden   itibaren   kurumumuz   genel   ağ   sayfasında   (https://www.iski.gov.tr/)   üzerinden erişebilecektir.

5. SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI
Adaylar   yazılı   sınava,   kurumumuz   genel   ağ   sayfasında   (https://www.iski.gov.tr/) sayfasından  temin  edecekleri  giriş  belgesi  ile  birlikte  kimlik  tespitinde  kullanılmak  üzere  T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi devam eden pasaportlarını yanlarında bulunduracaklardır.
Sınav,  yazılı  (çoktan  seçmeli  test  usulü)  ve  sözlü  olmak  üzere  iki  aşamalı  olarak yapılacaktır. Sınavın yazılı bölümü 25/01/2021 tarihinde Pazartesi günü saat 09.00’da Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No: 7 34060 Eyüpsultan İstanbul adresinde bulunan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü C Blok Hizmet Binası’nda yapılacak olup, sözlü sınavın tarihi ve yeri ayrıca genel ağ sayfasında (https://www.iski.gov.tr/) duyurulacaktır.
Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava  katılmamaya  yönelik  olarak  hiçbir  mazeret  kabul  edilmeyecektir.  Sınava  girmeye  hak kazandığı  halde  ilan  edilen  sınav  tarihinde  sınava  katılmayan  adaylar,  sınav  hakkını  kaybetmiş sayılacaktır.
Sınavın konuları aşağıda belirtilmiştir. 1- Hukuk
a) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar),
b)  İdare  Hukuku  (Genel  Esasları,  İdari  Yargı,  1086  sayılı  Hukuk  Usulü  Muhakemeleri Kanunu,)
c) Medeni Hukuk (Genel Esaslar),
d) Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Memur Suçları),
e) Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar),
f) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar),
g) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), 2- Ekonomi
a) İktisat Teorisi (Makro ve Mikro İktisat),
b) Mikro İktisat
c) Makro İktisat,
d) Uluslararası İlişkiler ve Kuruluşlar
e) Güncel Ekonomik Sorunlar.
f) Türkiye Ekonomisi 3- Maliye
a) Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri)
b) Maliye Politikası,
c) Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.
d) Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü
e) Kamu Borçları 4- Muhasebe
a) Genel Muhasebe
b) Bilanço Analizi ve Teknikleri
c) Ticari Hesap
Sınavların sevk ve idare sorumluluğu sınav kuruluna aittir
Yazılı sınav, çoktan seçmeli test usulüne göre 5 (beş) seçenekli olarak yapılacaktır. Yazılı sınavda adaylara Hukuk, Ekonomi, Maliye, Muhasebe sınav grupları için yirmi beşer soru olacak şekilde  toplam  100  soru  sorulacak,  soru  değeri  birer  puan  olacaktır.  Yazılı  sınav  süresi  toplam 120 dakikadır.
Sözlü sınavda, adayların; yazılı sınav konuları ve genel kültür bilgilerinin yoklamasının yanında  zekâ,  muhakeme  gücü  ve  konuşma  yetenekleri,  liyakati,  temsil  kabiliyeti,  davranış  ve mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı gibi şahsi vasıfları değerlendirilecektir.

6. YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
Yazılı  sınavda  başarılı  sayılabilmek  için  100  tam  puan  üzerinden  en  az  65  puan  almak gerekir. Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar, sözlü sınava tabi tutulurlar.
Yazılı sınavda başarılı olmayanlar sözlü sınava alınmazlar.
Yazılı  sınav  sonuçları  01/02/2021  tarihinde  İstanbul  Su  ve  Kanalizasyon  İdaresi  Genel Müdürlüğü  genel  ağ  sayfasında  (https://www.iski.gov.tr/)  duyurulacaktır.  Bu  duyuruda  sözlü sınavın   yeri   ve   zamanı   da   belirtilecektir.   Yazılı   sınavı   kazananlara   yazılı   olarak   bildirim yapılmayacak olup wep sayfasındaki duyuru tebligat sayılacaktır.
Yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar sözlü sınav giriş belgelerine      05/02/2021      tarihinden      itibaren      kurumumuz      genel      ağ      sayfasında
(https://www.iski.gov.tr/) üzerinden erişebilecektir.

7. SÖZLÜ SINAV
Sözlü  Sınavda  adaylara  Sınav  Kurulu  Üyelerinin  her  biri  tarafından  100  tam  puan üzerinden not verilir. Verilen bu notların ortalaması sözlü sınav notunu oluşturur. Sözlü sınavda başarılı  sayılabilmek  için  alınacak  notun  100  tam  puan  üzerinden  en  az  65  puan  olması gerekmektedir.

8. MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV NOTU VE SONUCUNUN DUYURULMASI
Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının  aritmetik  ortalaması  alınarak  hesaplanır.  Sınavda  başarı  gösterenlerin  sayısı,  kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu yüksek olanlar tercih edilir. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Adayların  başarı  dereceleri  tespit  edilirken,  giriş  sınav  puanlarının  eşit  olması  halinde, yazılı  sınav  puanı  yüksek  olan  aday;  yazılı  sınav  puanlarının  da  eşit  olması  halinde,  başvuru yaptığı KPSS puanı yüksek olan aday öncelik kazanır.
Yapılan değerlendirme sonucunda sınav sonuçları başarı sırasına göre kadro sayısı kadar asıl  ve yedek  olarak  kurumumuz  genel  ağ  sayfasında  (https://www.iski.gov.tr/) ilan  edilecektir. Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilir. Sınavı başaranlara İdare tarafından yazılı olarak tebligat yapılacaktır.

9. SONUÇLARA İTİRAZ
Sınav      sonuçlarına,      başarı      listesinin      kurumumuz      genel      ağ      sayfasında (https://www.iski.gov.tr/) ilanından itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak, Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa   Caddesi   No:   7   34060   Eyüpsultan   İstanbul   adresinde   bulunan   İstanbul   Su   ve Kanalizasyon  İdaresi  Genel  Müdürlüğü  İnsan  Kaynakları  Şube  Müdürlüğüne  (6.  Kat,  602  nolu oda) itiraz edilebilir.
Süresi  geçtikten  sonra  yapılan  itirazlar  ve  adayın  T.C.  kimlik  numarası,  imza  ve  adresi olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

10. MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATAMA
Giriş sınavını kazanan aday, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde atamaya teşkil olacak belgeler  ile  birlikte  İnsan  Kaynakları  Şube  Müdürlüğüne  müracaat  etmediği  takdirde  hakkını kaybeder. Yerlerine yedek listedeki adaylardan sıra ile atama yapılır.

11. DİĞER HUSUSLAR
Sınavı   kazanan   adaylardan   atamaya   teşkil   etmek   üzere   istenilecek   belgeler   için kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.iski.gov.tr) ayrıca bir ilan yayımlanacaktır.
Başvuru  aşamasında  veya  sonrasında  gerçeğe  aykırı  veya  eksik  beyanda  bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlan Olunur.

Lütfen kişisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı yorum kısmına yazmayınız!

Yorum Gönderme (0)
Daha yeni Daha eski