Adalet Bakanlığı 1287 Temizlik Görevlisi Alımı Yapıyor!
Adalet Bakanlığı 1287 Temizlik Görevlisi Alımı

4 Mart 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı 1287 temizlik görevlisi alacak. Alınacak temizlik işçileri işçi statüsünde olacak. Başvurmak için en az ilköğretim mezunu olmak yeterli olacak. KPSS şartı aranmayacak olup, adayların iskur.gov.tr üzerinden önce işçi kayıtlarını yapıp daha sonra başvurmaları gerekmektedir.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ İSTİHDAM İLANI


Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatında görev yapmak üzere;

EK-1 listede yeri, sayısı ve meslek adı belirtilen, 4857 sayılı iş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere iŞKUR aracılığıyla sürekli işçi olarak 1.287 temizlik görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR
  1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
  2. ilan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
  3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
  4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
  5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,
  6. ilan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak.
  7.  ilan edilen (EK-1) listeden sadece bir işyeri (il) için başvuru yapılacaktır. Birden fazla işyeri (il) için başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.
  8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5'inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
ÖZEL ŞARTLAR

Temizlik Görevlisi olarak istihdam edilebilmek için;
  1. En az ilköğretim ve dengi okul mezunu olmak.
  2. ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, (4 Mart 1986 ve sonrası doğumlu olanlar müracaat edebilecektir.)
BAŞVURU ŞEKLi, YERİ VE TARiHi

Başvurular Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) internet sitesinden 04/03/2021-08/03/2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

İSTENİLECEK BELGELER

1. EK-2 Kimlik bilgileri, adli sicil durumu, sağlık durumu, askerlik durumu (erkek adaylar için) ve iletişim bilgileri için beyan formu. (EK-2 beyan formunun 1 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir.)

2. Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti. (EK-1 listede belirtilen adalet komisyonu başkanlıklarına elden teslim edilecektir. Adayların belge aslını veya e-Devlet Kapısı üzerinden alınmış barkodlu mezuniyet belgesini ibraz etmeleri halinde sureti EK-1 listede belirtilen adalet komisyonu başkanlıklarınca onaylanacaktır. Posta yolu ile belge teslimi kabul edilmeyecektir.)

Adalet Bakanlığı 1287 Temizlik Görevlisi Alımı tüm metnini görmek için TIKLAYIN.

Lütfen kişisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı yorum kısmına yazmayınız!

Yorum Gönderme (0)
Daha yeni Daha eski